voorwaarden

Algemene voorwaarde waaraan de indieners moeten voldoen.

 1. De projectindiener is een Mechelse niet-commerciële organisatie of vereniging, wat moet blijken uit de werking én uit de niet-commerciële rechtsvorm. Je bent geen politieke partij/beweging of organisatie gelinkt aan een bestaande politieke partij, overheidsdienst, vakbond of onderwijsinstelling.
 2. Samenwerkingen tussen verschillende organisaties en personen kunnen, zelfs met commerciële partner, maar de indiener moet wel een vereniging zijn.
 3. Zijn/haar zetel, secretariaat, atelier of woonplaats is gevestigd in Mechelen.
 4. De activiteiten waarvoor een toelage wordt aangevraagd vinden plaats in Mechelen en/of zijn gericht op een Mechelse doelgroep.
 5. De projectindiener beschikt over een eigen rekening.
 6. De projectindiener voert een regelmatige boekhouding die zodanig georganiseerd is dat de financiële controle door vzw Tsentroem Prikkelt mogelijk is.
 7. Je werking maakt op vlak van doelgroep geen onderscheid tussen ras, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of seksuele voorkeur.
 8. Organisatoren tonen ook aan welke inspanningen ze leveren om de ecologische voetafdruk van hun project tot een minimum te beperken.

Werkterreinen

Het ingediende project richt zich in hoofdzaak op Mechelse jongeren en minstens actief op 1 van volgende werkterreinen.

 • jongerencultuur
 • gemeenschapsvorming tussen Mechelse jongeren en andere doelgroepen
 • het creëren van kansen voor jonge kunstenaars en creatievelingen
 • maatschappelijke kwetsbaarheid.

Beoordelingscriteria

 1. Duurzaamheid blijkt uit de impact die het project kan hebben op het lokale cultuurlandschap. Ook een eenmalig project kan een blijvende impuls geven aan het Mechelse cultuurveld.
 2. Je project heeft kans om op lange termijn een vaste waarde te worden en is dus niet bij aanvang beperkt in tijd.
 3. Je project is vernieuwend hetzij voor Mechelen, hetzij voor de eigen werking. Je project is niet in functie van de bestaande reguliere werking, maar moet een meerwaarde bieden of een (vernieuwende) toevoeging zijn voor de werking.
 4. Samenwerking met andere (Mechelse) organisaties

Indien een project meerdere beoordelingscriteria in zich heeft zal dit project hiervoor bij de beoordeling een bijkomende positieve beoordeling krijgen.

Wie beoordeelt?

Het voorstel tot betoelaging wordt beoordeeld door de jury. In de jury kent minstens volgende samenstelling of kan vervangen worden een gelijkwaardige vertegenwoordiger.

 • vertegenwoordiger van de jeugdraad
 • vertegenwoordiger van het sociaal huis – stad Mechelen
 • vertegenwoordiger van de dienst jeugd – stad Mechelen
 • vertegenwoordiger van de dienst cultuur – stad Mechelen
 • vertegenwoordiger van vzw Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen

Toekenningsprocedure

Aanvragen kunnen ingediend worden na een oproep en dit via dit online kanaal. De eerste oproep is zeer algemeen, waarbij projectideeën ingediend kunnen worden die nog niet verder uitgewerkt moeten zijn. De jury oordeelt op basis van de werkterreinen en de beoordelingscriteria welke projecten in aanmerking komen voor een toelage.

De verenigingen die in aanmerking voor een projecttoelage komen worden uitgenodigd voor een beperkt traject waar het project verder uitgediept kan worden tot een projectdossier. De jury beoordeelt vervolgens het projectdossier en kan de hoogte van de toelage bepalen.

Indien bij de beoordeling een vereniging een aanvraag doet waarbij hetzij een bestuurder of jurylid betrokken is, zal deze de bespreking verlaten wanneer de aanvraag van zijn of haar vereniging besproken wordt.

De toelage, betaling en verantwoording

Het bedrag van de toelage kan bepaald worden door de jury en bekrachtigd worden door de Algemene Vergadering en indien nodig gespreid worden over meerdere jaren.

Na de goedkeuring van de projectaanvraag en de definitieve vaststelling van de toelage zal vzw Tsentroem Prikkelt het goedgekeurde bedrag storten volgens de volgende modaliteiten.

 • 70 % van het toegekende bedrag wordt gestort, voor aanvang van het project
 • Het saldo van het toegekende bedrag (30 %) wordt gestort na ontvangst en goedkeuring van de verantwoordingsstukken van de 70 % van het toegekende bedrag. De verantwoordingsstukken voor de laatste 30% moeten samen met het inhoudelijk evaluatieverslag en het gedetailleerd financieel verslag van de betoelaagde activiteiten worden ingediend. Modaliteiten hiervoor worden tijdig aan de vereniging bezorgd.

Indien de activiteiten waarvoor toelage werd aangevraagd niet kunnen plaatsvinden of indien wijzigingen zijn opgetreden in de gegevens die bij de projectaanvraag verstrekt werden, deelt de projectindiener dit onmiddellijk mee aan vzw Tsentroem Prikkelt. Voor verantwoorde uitgaven blijven de toelagen verworven. Bij niet-doorgaan van het project moet het saldo worden teruggestort.

Bijkomende voorwaarden

Verenigingen die een projecttoelage verkrijgen dienen op publicaties voor dit project steeds naar vzw Tsentroem Prikkelt te verwijzen.

 

Advertenties